จรรยาบรรณการให้บริการบริษัท ทองการบัญชี จำกัด

รักษาความลับ

การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

ซื่อสัตย์สุจริต

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม

มีดุลยพินิจ

การใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ความจริงใจ

การแนะนำด้วยความจริงใจ

บริษัท ทองการบัญชี จำกัด

Thong Accounting Co.,Ltd.

Address :
208/132 อาคารโพธิ์ทองเทาวเวอร์
ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตฃาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

โทร : 02-973-4908
แฟกซ์ : 02-552-3353
อีเมล์ : info@thongacc.com

Copyright © 2020 www.thongacc.com || Powered by Hostingdynamo.com